Czcionka:
Kontrast:
Pomoc:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej erejestracja.igrabka.edu.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  erejestracja.igrabka.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-10.
Data ostatniej aktualizacji
2021-06-28

Status zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących. Opisy będą dodawane sukcesywnie do w/w elementów. Wszystkie elementy będą opisane do końca września 2021r.
 • Brak jest zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik. Wszystkie opisy zostaną uzupełnione do końca września 2021r.
 • Teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli jakieś treści są niezrozumiałe, można skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza. Element ten zostanie poprawiony do końca września 2021r.
 • Brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony. Usprawnienie zostanie wprowadzone w najbliższym czasie.
 • Wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury. Nie powinny one wpłynąć na możliwość korzystania z naszej strony. W przypadku problemów możesz się z nami kontaktować pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia. Pracujemy nad poprawą tego elementu. Poprawka zostanie wprowadzona do końca września 2021r.
 • Nie posiadamy zaimplementowanego mechanizmu czytania tekstu ze strony, oraz podstron. Mechanizm czytania tekstu ze stron zostanie uruchomiony do końca września 2021r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie: samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • zmiana kontrastu.
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Szpital zobowiązuje się dostosować stronę erejestracja.igrabka.edu.pl do wytycznych w/w Ustawy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Anna Pekalą. Z osobą odpowiedzialną można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej apekala@igrabka.edu.pl lub telefonicznie 182676060 wew. 218.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  Wszystkie jednostki/komórki organizacyjne Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zlokalizowane są w jednym kompleksie budynków znajdujących się przy ul. Jana Rudnika 3 B, w skład, którego wchodzą:

   Pawilon VI: Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Klinika Pneumonologii, Klini-ka Chirurgii Klatki Piersiowej, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Samo-dzielna Pracownia Endoskopii, Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego, Cen-tralna Sterylizatornia oraz Specjalistyczne Poradnie Przykliniczne.

   • OTOCZENIE BUDYNKU
   • Przed głównym wejściem znajduje się oznaczony parking z wydzielonymi miejscami parkin-gowymi dla osób niepełnosprawnych, oznaczonymi ogólnie przyjętym oznakowaniem.
   • DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA DO BUDYNKU
   • Wejście główne do budynku jest bezprogowe, drzwi automatycznie rozsuwane i wzbudzane na detektor ruchu.
   • DOSTĘP DO INFORMACJI
   • 1. Punkt informacyjny - portiernia usytuowana w bezpośredniej bliskości od wejścia do bu-dynku.
   • 2. Zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i głosowy – tablice informacyjne, portier.
   • 3. Punkt informacyjny jest zaprojektowany w taki sposób, by można było z niego skorzystać nie tylko w pozycji stojącej, ale też w pozycji siedzącej.
   • 4. Portiernia/punkt informacyjny nie jest wyposażony w stanowiskową pętlę indukcyjną.
   • 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.
   • 6. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
   • KOMUNIKACJA POZIOMA I PIONOWA WEWNĄTRZ BUDYNKU
   • 1. Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
   • 2. Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
   • 3. W budynku znajdują się windy przystosowane dla osób o szczególnych potrzebach.
   • 4. Schody pomiędzy kondygnacjami posiadają antypoślizgową nawierzchnię, a także poręcz po jednej stronie.
   • INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM
   • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.). Nie ma możliwości przebywania z psem na leczeniu szpitalnym. Zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska.
   • POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
   • Na każdej kondygnacji znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób o szczególnych potrzebach.
   • EWAKUACJA
   • Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez:
   • a) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób zgodny z przepisami,
   • b) szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
   • c) przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz na dwa lata, ćwiczeń z praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji.
  1. Pawilon II: Kliniki Alergologii i Pneumonologii :

   • DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA DO BUDYNKU
   • 1. Przy wejściu do budynku znajdują się schody.
   • 2. Wejście nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
   • 3. Przed głównym wejściem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepeł-nosprawnych.
   • DOSTĘP DO INFORMACJI
   • 1. W budynku znajdują się tablice informacyjne.
   • 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
   • 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.
   • 4. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
   • KOMUNIKACJA POZIOMA I PIONOWA WEWNĄTRZ BUDYNKU
   • 1. W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
   • 2. Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów.
   • 3. Brak wind, podnośników i podjazdów.
   • 4. Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
   • 5. W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci wąskich koryta-rzy, przejazd osób poruszających się na wózkach jest możliwy, ale utrudniony.
   • INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM
   • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.zm). Nie ma możliwości przebywania z psem na leczeniu szpitalnym. Zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska.
   • POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
   • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
   • EWAKUACJA
   • Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez:
   • a) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób zgodny z przepisami,
   • b) szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
   • c) przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz na dwa lata, ćwiczeń z praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji.
  2. Pawilon X „Modrzew”: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Dział Planowania Ba-dań i Informacji Naukowej.

   • DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA DO BUDYNKU
   • 1. Przy wejściu do budynku znajdują się schody. Znajduje się również podjazd jednak sko-rzystanie z niego przez osobę na wózku wymaga pomocy ze strony personelu.
   • 2. Przed głównym wejściem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepeł-nosprawnych.
   • DOSTĘP DO INFORMACJI
   • 1. W budynku znajdują się tablice informacyjne.
   • 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
   • 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.
   • 4. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
   • KOMUNIKACJA POZIOMA I PIONOWA WEWNĄTRZ BUDYNKU
   • 1. W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
   • 2. Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów.
   • 3. Brak wind, podnośników i podjazdów.
   • 4. Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
   • 5. Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
   • INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM
   • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.).
   • POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
   • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
   • EWAKUACJA
   • Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez:
   • a) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób zgodny z przepisami,
   • b) szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji
  3. Pawilon Gimnastyki Leczniczej (Basen)

   • OTOCZENIE BUDYNKU
   • Przed głównym wejściem znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełno-sprawnych, oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem.
   • DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA DO BUDYNKU
   • Wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidz-kim - pochylnia.
   • DOSTĘP DO INFORMACJI
   • 1. Zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i głosowy – tablice informacyjne, pracownik.
   • 2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.
   • 3. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
   • KOMUNIKACJA POZIOMA I PIONOWA WEWNĄTRZ BUDYNKU
   • 1. Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
   • 2. Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
   • INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM
   • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.zm).
   • POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
   • W budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób o szczególnych potrzebach.
   • EWAKUACJA
   • Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez:
   • a) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób zgodny z przepisami,
   • b) szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
  4. Budynek Administracji ze Stołówką Pracowniczą

   • OTOCZENIE BUDYNKU
   • Przed głównym wejściem do budynku brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
   • DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA DO BUDYNKU
   • 1. Przy wejściu do budynku znajdują się schody.
   • 2. Wejście nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
   • DOSTĘP DO INFORMACJI
   • 1. Zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i głosowy – tablice informacyjne, pracownik.
   • 2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.
   • 3. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
   • KOMUNIKACJA POZIOMA I PIONOWA WEWNĄTRZ BUDYNKU
   • 1. W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
   • 2. Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów.
   • 3. Brak wind, podnośników i podjazdów.
   • 4. Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
   • 5. Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
   • INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM
   • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn.zm.).
   • POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
   • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
   • EWAKUACJA
   • Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez:
   • a) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób zgodny z przepisami,
   • b) szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
  5. Informacje Ogólne

   • Spotkania osoby niepełnosprawnej z Dyrekcją Oddziału Terenowego Instytutu można uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: 18 2676060 lub e-mailowo pod adresem: pocz-ta@igrabka.edu.pl

  Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/    

   


Ostrzeżenie
Twoja przeglądarka może nie wyswietlać strony poprawnie!
Zalecane są:

W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w regulaminie i na tej stronie informacyjnej.